Regulamin aplikacji SOS App

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej SOS App przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android (dalej: „Aplikacja”).

1.2.By używać SOS App, trzeba najpierw zaakceptować te warunki.

1.3.Pobierając aplikację, używajac aplikacji, lub za pomoca potwierdzenia, użytkownik akceptuje warunki regulaminu.Monit jednej z opisanych akcji jest uważany za akceptację tych warunków.

1.4.Warunki te pozostają skuteczne od dnia przyjęcia do czasu wypowiedzenia przez SOS App (Marzena Topolska).

1.5. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

1.6.Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Marzena Topolska (dalej: „Operator”).

1.7.Ten program nie może być traktowany jako zamiennik dla zwykłych środków kontaktu ze służbami ratowniczymi, takich jak stała linia telefoniczna lub telefonu .Jesli jesteś w niebezpieczeństwie, masz problem natury medycznej (nagły wypadek) lub jesteś ofiarą przestępstwa, prosimy o kontakt z odpowiednimi władzami i nie polegać wyłącznie na stosowaniu SOS App. Nawet jeśli Twoje urządzenie mobilne, i aplikacja SOS App mają łączność, aplikacja SOS App nie gwarantuje i nie ma kontroli nad tym, czy Twoje wiadomości będą dostarczane w czasie rzeczywistym, natychmiast dostępne lub odebrane przez każdego odbiorcę.

1.8. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
a. App Store (dla systemu iOS),
b. Google Play (dla systemu Android),

1.9.Pobranie Aplikacji z w/w sklepów jest płatne (wg. stawek w sklepach internetowych Google Play oraz Apple App Store).

1.10.Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

1.11.Aplikacja oraz rozwiązania techniczne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści,logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1.Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2.Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
a. dla wersji aplikacji pobranej z App Store -iOS w wersji minimum 7.0,

2.3.Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja przeinstalowana była fabrycznie a Operator wyraził na to zgodę.

2.4.Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
a. aktywną usługę GPS.

III. REJESTRACJA

3.1.W ramach procesu rejestracji, użytkownik jest zobowiazany do dostarczenia informacji, w tym adres e-mail, imię, jeden lub więcej numerów telefonów kontaktowych.

3.2.Podczas tworzenia profilu w aplikacji SOS App, zostaniesz zoobligowany do podania pewnych informacji, w tym dane kontaktowe osób trzecich. Podane informacje dotyczące stosowania SOS App zachowuje SOS App (Marzena Topolska) i podlega niniejszej Polityce Prywatności. Jesteś odpowiedzialny za użytkowanie urządzenia mobilnego w sposób zapewniajacy bezpieczenstwo i poza zasięgiem innych osób.

3.3.Zgadzasz się, że wniosek SOS App umożliwia, po aktywacji, powiadamiania za pośrednictwem wiadomości tekstowych i e-mail do i z telefonów komórkowych i innych urządzeń, które są wymienione w swoim profilu, a także udzielających pomocy (w odpowiednim zakresie)

3.4.Musisz zaakceptować, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie aplikacji SOS App, w tym informacji o dostawcy, może obejmować (a) transmisji w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych przyłączenia do sieci lub urządzeń. Musisz także zrozumieć, że pomino zabezpieczenia transmisji Certyfifatem SSL, niektóre lub wszystkie z transmisji nie mogą być szyfrowane i chronione.

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1.Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

4.2.Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4.3.Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

4.4.Zabrania sie wykorzystywania aplikacji SOS App w celu:

a. wysłania zawartość do innej osoby, które mogą być postrzegane jako niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, napastliwe, pokrętne, oszczercze, wulgarne, obsceniczne, naruszające czyjąś prywatność, nienawistne, naruszające wartości rasowe, etnicznie, lub inne;

b. wysyłania treści, które są szkodliwe dla nieletnich w jakikolwiek sposób;

c. do podszywania się pod inne osoby lub jednostki, w tym, ale nie ograniczając się do firmy, urzędnika, pracownika, funkcjonariusza lub przedstawiciela państwa jak i informacji o swoich powiązaniach z osobą lub podmiotem;

d. wysłania zawartości do innych, które mogą być uznane jako niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych,wiadomosci śmieci, spamu, łańcuszków, piramid, lub wszelkie inne formy zachęty;

e. ingerowania lub zakłócania aplikacji SOS App lub serwerów lub sieci podłączonych do SOS App lub naruszania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów obowiązujących w sieciach podłączonych do SOS App;

f. aby świadomie lub nieświadomie naruszać obowiązujące przepisy prawa: lokalne, krajowego lub prawa międzynarodowego;

g.robienia żartów, fałszywych wydarzeń, nękania, lub w inny sposób wprowadzania w błąd odbiorcę lub jakiejkolwiek strony trzeciej (respondera).

4.5.Użytkownik nie może oraz SOS App nie wyraża zgody na:

a. sublicencjować, sprzedawać, cedować, wynajmować, eksportować, importować, dystrybucję lub przelew lub w inny sposób przyznania praw do jakiejkolwiek strony trzeciej w oprogramowaniu;

b. na modyfikację, tworzenie dzieł pochodnych lub ulepszeń, tłumaczenia, inżynierii odwrotnej , dekompilacji, demontażu, odszyfrowywania, emulacji, włamań, odkrycia lub usiłowanie odkrycia kodu źródłowego lub protokołu oprogramowania lub którejkolwiek części lub ich elementów (z wyjątkiem w zakresie dozwolonym przez prawo);

c. usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych praw własności zawartych w oprogramowaniu;

d. korzystania z oprogramowania lub przerabiania oprogramowania (lub jego części) do wykorzystania wewnątrz lub do dostarczania produktów lub usług komercyjnych osobom trzecim.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1.Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

5.2.Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,

b. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,

c. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

5.3.SOS App nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłanych i odbieranych przy użyciu aplikacji SOS App. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość wysłana do lub z telefonu komórkowego lub innego urządzenia jest wyłączną odpowiedzialność osoby, podmiotu indywidualnego lub organizacji, od których zażądano takiej treści. Oznacza to, że użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie treści, które otrzymuje lub przesyła za pomocą SOS App. Użytkownik zgadza się, że wszystkie wiadomości, teksty, pliki, obrazy lub inne materiały zamieszczone, przekazywane za pomocą, lub związane ze stosowaniem SOS App, są wyłączną odpowiedzialnością osoby, od której ta treść pochodzi.

5.4.Użytkownik zgadza się, że sam ocenia i ponosi wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem wszelkich treści, i że w żadnym wypadku nie będzie SOS App odpowiadać w żaden sposób za treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku użycie treści udostępnianej za pośrednictwem aplikacji SOS App.

5.5.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SOS App (Marzena Topolska) nie monitoruje lub zatwierdza treści, ale ma prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić, usunąć lub przenieść treści, które są dostępne za pośrednictwem aplikacji SOS App, za naruszenie litery lub ducha tych warunków lub z jakiegokolwiek innego powodu. W żadnym wypadku nie będzie SOS App (Marzena Topolska) odpowiadać w żaden sposób za treści, w tym, ale nie ograniczając się do błędów i zaniechań wszelkich treści, strat lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z treści udostępnianych za pośrednictwem aplikacji SOS App.

5.6.Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

VI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1.W zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku SOS App (Marzena Topolska) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, śmierć lub szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym bez ograniczeń, szkody za utratę zysków, utratę danych, przerwy w działalności, lub inne szkody handlowe lub straty, wynikające z lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z aplikacji SOS App, serwery firmy, każdy aspekt aplikacji SOS App lub usługi komunikacyjnej, niezależnie od teorii odpowiedzialności deliktowej (umowy, lub w inny sposób), a nawet jeśli SOS App (Marzena Topolska) została poinformowana o mozliwości wystapienia takich szkód, ograniczenia te stosuje się w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności za szkody na osobie lub szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

6.2.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści przechowywane lub odbierane za pomoca urządzenia przenośnego i że jest to jedyny obowiązek przechowywania informacje w aplikacji SOS App aktualne, dokładne i kompletne. SOS App (Marzena Topolska) nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie dokonania zmian w danych kontaktowych.

6.3.Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń lub działań, wynikających z lub odnoszących się do stosowania SOS App i jego wykorzystania.

VII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

7.1.Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

7.2.W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

7.3.Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1.SOS App (Marzena Topolska) jest zobowiązana do przestrzeganie prawa prywatności i wytycznymi branżowymi w celu ochrony Ciebie i Twojej tożsamośi. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jak zajmujemy się danymi osobowymi użytkowników aplikacji SOS App. Pamiętaj, aby przeczytać całą Politykę Prywatności przed użyciem, składaniem lub przesyłania informacji i materiałów za pośrednictwem aplikacji SOS App.

8.2.SOS App dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

8.3.Jeśli nie akceptujesz warunków niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o nie korzystanie z aplikacji SOS App. Korzystając z aplikacji SOS App, zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki prywatności. Po przesłaniu informacji za pośrednictwem aplikacji SOS App, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

8.4.Bezpieczenstwo danych zapewnia CERTYFIKAT SSL.

8.5.SOS App (Marzena Topolska) zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w razie potrzeby, bez wcześniejszego powiadomienia. Zaleca się okresową aktualizacje znajomości Polityki prywatności.

IX. REKLAMACJE

9.1.Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej sosapp@mail.com.

9.2.Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

9.3.W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

X. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

10.1.Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

10.2.Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.sosapp.pl lub jej podstronach (www.sosapp.pl/regulamin) oraz bezpośrednio w aplikacji.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.2.Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2015 roku.